Regulamin

Regulamin Uczniowskiego Klubu Sportowego „IWICZNA”

Użyte w niniejszym regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie:

 • Klub UKS „IWICZNA” – Uczniowski Klub Sportowy „Iwiczna” działający przy Zespole Szkół Publicznych w Nowej Iwicznej ul. Krasickiego 56
 • Zarząd – Zarząd Uczniowskiego Klubu Sportowego „Iwiczna”.
 • Członek – Członek Uczniowskiego Klubu Sportowego „Iwiczna”.
 1. Postanowienia szczegółowe:
  1. Działalność UKS „IWICZNA” finansowana  jest przez:
   • Rodziców, których dzieci są członkami klubu
   • Urząd Gminy Lesznowola.
   • Sponsorów
  2. Szkolenie
   • Szkolenie odbywa się głównie na terenie szkoły i obiektach Gminy Lesznowola pod opieką wykwalifikowanych trenerów.
   • Dzieci uczęszczające na zajęcia/treningi objęte są opieką trenerów tylko w ustalonych godzinach treningowych. Odpowiedzialność trenerów za dziecko kończy się z chwilą zakończenia treningu.
  3. Zarząd ustala dla członków klubu opłaty:
   • Miesięczne składki członkowskie
   • Wysokość składki członkowskiej na dany rok ustala Zarząd odpowiednią uchwałą.
   • Środki pochodzące ze składek będą przeznaczane na realizacje celów statutowych: wynagrodzenie trenerów, pokrycie kosztów przejazdu na zawody, organizowanie turniejów , organizowanie obozów szkoleniowych, opłaty członkowskie w związkach sportowych, zakup sprzętu sportowego, nagrody dla zawodników, obsługa księgowa.
   • Miesięczne składki członkowskie powinny być uiszczane w terminie do 10-go danego miesiąca
   • Wpłaty należy wpłacać na konto UKS Iwiczna nr: 69 1020 1169 0000 8602 0106 6224
   • W tytule przelewu prosimy wpisać: SKŁADKA CZŁONKOWSKA ZA MIESIĄC ROK, IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA, PIŁKA NOŻNA.
   • W przypadku zaległości finansowych wobec klubu, dziecko może zostać skreślone z listy członków klubu.
   • W przypadkach wyraźnie uzasadnionych, Zarząd może obniżyć składkę lub zwolnić z opłat członka klubu.
   • Nieusprawiedliwiona nieobecność  na zajęciach treningowych nie upoważnia do pomniejszenia opłat.
  4. W ramach wnoszonych opłat członek otrzymuje:.
   • Możliwość udział w treningach.
   • Opiekę trenerską
   • Ubezpieczenie NNW
 2. W miarę posiadanych możliwości finansowych klub wyposaża zawodników w sprzęt sportowy
 3. Członek UKS „Iwiczna” zobowiązany jest do:
  1. Przestrzegania statutu i regulaminu Klubu,
  2. Aktywnego uczestnictwa w treningach i innych zajęciach organizowanych przez klub,
  3. Bezwzględnego wykonywania poleceń trenerów,
  4. Przestrzegania zasad bezpieczeństwa, obowiązujących w obiektach sportowych w trakcie treningów jak również przed i po zajęciach,
  5. Kulturalnego zachowania się podczas treningów i turniejów,
  6. Informowania trenera przed przystąpieniem do treningu o swej każdorazowej niedyspozycji, złym samopoczuciu, pogorszonym stanie zdrowie i innych ograniczeniach uniemożliwiających wykonywanie zadanych ćwiczeń,
  7. Godnego reprezentowania UKS „Iwiczna”,
  8. Dbania o powierzony sprzęt klubowy
  9. Niezwłocznego zwrotu powierzonego sprzętu klubowego w przypadku rezygnacji z udziału w zajęciach sportowych,
 4. Rodzice i opiekunowie są zobowiązani do:
  1. Regularnego opłacania składki rocznej i opłat miesięcznych,
  2. Informowania trenerów o problemach zdrowotnych dziecka mogących mieć wpływ na jego uczestnictwo w treningu. Stawienie się dziecka na zajęciach sportowych jest równoznaczne z potwierdzeniem braku przeciwwskazań u dziecka do podjęcia treningu,
  3. Pokrycia kosztów zniszczeń dokonanych przez ich dziecko
 5. Zarząd zatrudnia trenerów.
 6. Program szkolenia, formy prowadzenia zajęć oraz metody treningowe opracowuje prowadzący zajęcia.
 7. Nabór do sekcji następuje, po uprzednim zgłoszeniu i wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.
 8. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest posiadanie przez zawodnika aktualnych badań lekarskich. W wypadku ich braku zawodnik może zostać niedopuszczony do udziału w treningach.
 9. UKS „Iwiczna” nie odpowiada za rzeczy zagubione przez zawodników w trakcie zajęć organizowanych przez Klub.
 10. Tylko Zarząd jest władny do zmiany regulaminu.
 11. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Zarządu.
 12. Wszelkie odstępstwa od regulaminu mogą być dopuszczone, po pisemnym wniosku zainteresowanego i pozytywnej opinii Zarządu.
 13. Rzeczy nie ujęte w regulaminie pozostają w kwestii decyzyjnej Zarządu.
 14. Regulamin wchodzi w życie z dniem 12 czerwca 2013 r.

Podstawowa wysokość składki za pierwsze dziecko – 200 zł/miesięcznie

Składka za drugie dziecko – 100 zł/miesięcznie

Składka za trzecie dziecko – 50 zł/miesięcznie

KDR – 20% zniżki na każde dziecko.

Regulamin Komisji Rewizyjnej

Uczniowskiego Klubu Sportowego „ Iwiczna”

 

Rozdział 1 – Przepisy ogólne

  1. Komisja Rewizyjna jest jedną z władz Klubu UKS „Iwiczna”, powołana do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
  2. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o statut UKS „Iwiczna” oraz uchwalony przez Walne Zebranie Członków niniejszy regulamin i obowiązana jest przestrzegać zapisów tychże dokumentów.
  1. Komisja Rewizyjna jest wybierana przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym na 5-letnią kadencje i składa się z trzech członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona: przewodniczącego oraz sekretarza, ale nie później niż w ciągu miesiąca od chwili rozpoczęcia kadencji
  2. Członek Komisji Rewizyjnej nie może równocześnie być członkiem Zarządu Klubu.
  3. Jeżeli członek Komisji nie może z uzasadnionych powodów uczestniczyć w jej posiedzeniach przez okres dłuższy niż sześć miesięcy, a czas pozostały do końca kadencji jest dłuższy niż jeden rok, przeprowadza się wybory uzupełniające.
  1. Członkowie Komisji Rewizyjnej wykonują swoją prace społecznie.
  1. Członkowie Komisji Rewizyjnej maja prawo uczestniczyć z głosem doradczym w każdym posiedzeniu Zarządu Klubu
  1. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:
   • przeprowadzenie przynajmniej raz w roku kontroli działalności merytorycznej i finansowej Klubu z uwzględnieniem celowości, rzetelności, prawidłowości oraz zgodności z przepisami Statutu i uchwał władz;
   • kontrolowanie przestrzegania zasad prawidłowego gospodarowania funduszami i majątkiem Klubu;
   • składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków i zgłaszanie wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi Klubu bądź w stosunku do każdego członka Zarządu Klubu oddzielnie;
   • przedkładanie Zarządowi protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami;
   • rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Klubu o skreśleniu z listy członków Klubu, bądź o zawieszeniu w prawach członka Klubu;
   • występowanie z żądaniem zwołania nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd Klubu z jego statutowych obowiązków, a także prawo zwołania zebrania Zarządu Klubu w sprawach niecierpiących zwłoki;
   • opiniowanie wniosków o nagrodzenie członków Klubu za wyróżniającą się postawę służącą realizacji celów Klubu;
   • opiniowanie planów finansowo-ekonomicznych przedstawianych przez Zarząd Klubu;
   • rozpatrywanie innych skarg i wniosków członków Klubu;
   • przedstawianie Walnemu Zebraniu Członków pisemnego sprawozdania za okres sprawozdawczy ze swojej działalności.

Rozdział 2 – Praca Komisji Rewizyjnej

  1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywać się mogą w dowolnym czasie, nie rzadziej jednak niż raz na rok.
  2. Komisja Rewizyjna opiera swoja działalność o stała siedzibę Klubu, a jej posiedzenia odbywać się mogą w dowolnym miejscu.
  3. W sytuacjach wyjątkowych, a w szczególności w obliczu spraw niecierpiących zwłoki, Komisja Rewizyjna może odbyć posiedzenie droga telekonferencji za pomocą sieci telefonicznych oraz za pośrednictwem Internetu (e-mail).
  4. W czasie pomiędzy posiedzeniami Komisji Rewizyjnej, jej członkowie maja prawo na bieżąco kontrolować prace Zarządu Klubu.
  1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwoływane są przez przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
  2. W posiedzeniu Komisji Rewizyjnej z głosem doradczym może uczestniczyć prezes Zarządu Klubu oraz osoby zaproszone przez członka Komisji Rewizyjnej.
  3. W czasie swoich prac Komisja Rewizyjna może korzystać z pomocy kadry trenerskiej Klubu oraz ekspertów niezależnych z poza Klubu, o ile ich pomoc będzie niezbędna.
  1. Komisja Rewizyjna ma prawo wezwać na swoje posiedzenie każdego członka Klubu, którego obecność jest niezbędna dla wyjaśnienia postawionej na posiedzeniu kwestii.
  1. Z każdego posiedzenia Komisji Rewizyjnej, sekretarz lub inny członek Komisji Rewizyjnej sporządza protokół, który powinien zawierać w szczególności:
  2. datę oraz miejsce posiedzenia;
  3. listę osób spoza Komisji Rewizyjnej z uwzględnieniem osób zaproszonych przez przewodniczącego lub członków Komisji Rewizyjnej ; skrócony opis przebiegu posiedzenia;  listę podjętych uchwał oraz wniosków.
  4. Za ważne uznaje się wyłącznie protokoły podpisane przez wszystkich członków Komisji Rewizyjnej.
  5. Sporządzone w ten sposób protokoły są jedynym urzędowym potwierdzeniem przebiegu posiedzenia.

Rozdział 3 – Podejmowanie uchwał oraz sprawozdawczość

  1. Decyzje, protokoły, protokoły pokontrolne, opinie, wnioski oraz inne dokumenty Komisji Rewizyjnej uchwalane są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, o ile nikt z obecnych członków Komisji nie zażąda tajnego głosowania.
  2. Decyzje oraz dokumenty wymienione w ust. 1 zapadają w obecności wszystkich członków Komisji Rewizyjnej z wyłączeniem zastrzeżeń §6 ust. 3.
  1. Przed każdym Walnym Zebraniem Członków Komisja Rewizyjna przygotowuje sprawozdanie z swojej działalności
  1. Jeśli Komisja Rewizyjna rozpatruje skargę członka lub grupy członków Klubu na uchwałę Zarządu Klubu i w wyniku głosowania podjęta zostanie decyzja rozstrzygająca na korzyść skarżących, Komisja Rewizyjna ma prawo stwierdzić utratę mocy urzędowej przez skarżoną uchwałę Zarządu Klubu.
  1. Decyzje o kooptacji członka Komisji Rewizyjnej, musi podjąć zgodnie dwóch członków Komisji Rewizyjnej.
  2. W przypadku, gdy liczba członków Komisji Rewizyjnej zmniejszy się w wyniku skreślenia członka Komisji z listy członków Klubu uchwałą Zarządu Klubu, decyzja rozstrzygająca na korzyść członka Klubu, może być podjęta wyłącznie jednomyślnie przez pozostałych członków Komisji.
  3. W przypadku, gdy liczba członków Komisji Rewizyjnej zmniejszy się w wynikuodwołania członka Komisji w czasie posiedzenia Walnego Zebrania Członków przewodniczący Komisji Rewizyjnej ma prawo zadecydować, czy Komisja skorzysta z prawa kooptacji, czy przeprowadzone zostaną wybory uzupełniające w czasie bieżącego posiedzenia Walnego Zebrania Członków.

Rozdział 4 – Przepisy uzupełniające, końcowe i przejściowe

  1. Wgląd w dokumentacje Komisji Rewizyjnej przysługuje każdemu członkowi Klubu po wcześniejszym zgłoszeniu się do sekretarza Komisji Rewizyjnej.
  1. W przypadkach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, Komisja Rewizyjna kieruje się postanowieniami statutu bądź innymi przepisami prawa, a w ostateczności powszechnie obowiązującymi normami zwyczajowymi i moralnymi.
  1. Zmiany w niniejszym regulaminie uchwalić może Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów na pisemny wniosek Zarządu Klubu, Komisji Rewizyjnej.
  2. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przez Walne Zebranie Członków t.j. 12 czerwca 2013 r.