UKS Iwiczna w programie Klub 2020

Rządowy program KLUB to kompleksowe wsparcie dla małych i średnich klubów sportowych. Od 2016r. odnosi duże sukcesy poprzez wsparcie rozwoju dzieci i młodzieży. Kluby sportowe stanowią lokalne centra aktywności społecznej oraz miejsca poprawy stanu kondycji fizycznej społeczeństwa. Przedmiotem wsparcia są podstawowe elementy wpływające na efektywne funkcjonowanie klubu sportowego. Program „Klub” wspierając kluby sportowe – przyczynia się do budowy kapitału społecznego, tworząc propozycje aktywnego spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży. Uczestnicy zajęć sportowych nabywają wiele kluczowych dla ich rozwoju kompetencji, takich jak umiejętność pracy w grupie, wytrwałość czy pracowitość.

Program skierowany jest do klubów sportowych jedno- jak i wielosekcyjnych (działających w formie stowarzyszenia), których podstawowym celem działalności statutowej jest upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz uczniowskich klubów sportowych.

Otrzymane środki przeznaczone są na:

  1. Wynagrodzenie trenera,
  2. Zakup sprzętu sportowego,
  3. Organizację obozu sportowego.

W 2016 roku szkoleniem zostało objęte ok. 130 tys. dzieci i młodzieży. Wsparcie otrzymało 2 151 klubów o łącznej wartości 24 mln złotych.

W 2017 roku kwota 37 mln pozwoliła na dofinansowanie działalności 3 352 klubów sportowych. Programem zostało objęte ok. 170 tys. dzieci i młodzieży oraz 8 tys. szkoleniowców z całej Polski.

Natomiast w 2018 roku na realizację Rządowego Programu KLUB przeznaczono 40 mln zł i wsparto aż 3 616 klubów z całej Polski.

Kluby sportowe mogą składać wnioski o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu KLUB – edycja 2019. W tym roku na ten cel Ministerstwo Sportu i Turystyki przeznaczyło kwotę 40 mln zł.

GŁÓWNE CELE:

  1. Upowszechnienie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży,
  2. Wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do usystematyzowanej aktywności fizycznej,
  3. Wsparcie instytucjonalne działalności podstawowych jednostek struktury organizacyjnej sportu polskiego – klubów sportowych w zakresie aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży,
  4. Inwestycja w kapitał ludzki w sporcie dzieci i młodzieży,
  5. Optymalizacja wykorzystania potencjału infrastrukturalnego przez samorządy lokalne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.